Lietošanas Noteikumi

SIA „Saimniecības preces” privātuma politika

Šajā personu datu apstrādes politikā, turpmāk tekstā – Politika, ir aprakstīta kārtība, kādā SIA “Saimniecības preces” (vienotais reģ. Nr. 40003511960, adrese: Piedrujas iela 18, Rīga, LV–1073), turpmāk tekstā – Pakalpojumu sniedzējs, apstrādā personas datus.

Šī Privātuma politika izskaidro, kā SIA „Saimniecības Preces” apstrādā personas datus, kad tiek izmantoti mūsu pakalpojumi. Šī politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko Mobilukss ievāc no mājas lapām, e-pastu sarakstes, aplikācijām, logrīkiem, anketām, līgumiem un citiem avotiem.

Personas datu ievākšana un izmantošana

Neatkarīgi no kuras valsts jūs piekļūstat SIA „Saimniecības Preces” pakalpojumiem, personas datu apstrādē tiek ievēroti Regulas noteikumi. Jūs esat informēti, ka Jūsu personas dati Latvijā var tikt apstrādāti arī uz šīs valsts likuma pamata.

SIA „Saimniecības Preces” informē, ka norādot savu e-pasta adresi, piekrītat, ka tā tiek iekļauta datu bāzē un uz to var tikt nosūtīta no interneta vietnes www.s-p.lv paziņojums par preču jaunumiem, atgādinājumi par neapmaksātiem rēkiniem.

Jūs esat informēts, ka lietojot interneta vietni www.s-p.lv, SIA „Saimniecības Preces” vai jebkura trešā persona, kas darbojas www.s-p.lv vārdā, var apkopot un uzglabāt datus, kas ļauj izsekot un uzskaitīt:

1. tīmekļa vietņu kopējo apmeklējumu skaitu;

2. www.s-p.lv apmeklētāju interneta pakalpojumu sniedzēju domēna vārdus;

3. IP adreses;

4. citus datus, kuru izmantošanas mērķis ir sistēmu administrēšanas nolūkos, kā arī lai kontrolētu www.s-p.lv interneta vietnes izmantošanu un organizētu tās uzlabošanu.

Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati

SIA „Saimniecības Preces” apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:

 • Pakalpojumu un distances līguma, rēķinu sagatavošana, noslēgšana un izsūtīšana.
 • Pieteikumu izskatīšanai un apstrādei.
 • Jaunumu izsūtīšana.

SIA „Saimniecības Preces” apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • Ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpilde.
 • Leģitīmās intereses nodrošināšanai.
 • Līguma noslēgšanai vai izpildei.
 • Datu subjekta piekrišana.

 

 

Personas datu glabāšanas ilgums

SIA „Saimniecības Preces” glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA „Saimniecības Preces” var realizēt savas leģitīmās intereses;
 • kamēr SIA „Saimniecības Preces” pastāv juridisks pienākums datus glabāt saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 • kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Sīkdatnes

Sīkdatnes ir teksta datne, kas tiek ievietota mājas lapas lietotāja datora pārlūkprogrammā, lai uzlabotu mājas lapas darbību. Saglabātas sīkdatnes ļauj mums atpazīt jūsu datoru. Atkārtoti apmeklējot SIA „Saimniecības Preces” mājas lapu un, izmantojot tikai ar paroli pieejamas mājas lapas sadaļas, sīkdatnes ļauj izvairīties no atkārtotas datu ievades.

SIA „Saimniecības Preces” izmanto sīkdatnes šādiem mērķiem:

 • sesiju pārvaldībai un lietotāju autentifikācijai;
 • mājaslapas funkcionalitātes nodrošināšanai;
 • iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu;
 • uzlabotu vietnes darbības efektivitāti.

Sīkdatņu ietvaros veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir SIA „Saimniecības Preces” leģitīmā interese.

SIA „Saimniecības Preces” neizmanto sīkdatnes, lai veiktu lietotāju paradumu izsekošanu, tāpēc SIA „Saimniecības Preces” informē par sīkdatņu izmantošanu, bet neprasa Jūsu piekrišanu sīkdatņu ievietošanai atbilstoši likuma prasībām.

SIA „Saimniecības Preces” nesaista lietotāja IP adresi un e-pasta adresi ar datiem, kas ļauj identificēt šo lietotāju. Tas nozīmē, ka katra lietotāja sesija tiks reģistrēta, taču interneta vietnes www.s-p.lv lietotājs paliks anonīms.

Personas datu saņēmēji

Likumā noteiktos gadījumos SIA „Saimniecības Preces” var nodot informāciju trešajām personām. Tāpat SIA „Saimniecības Preces” var izmantot ārpakalpojumus, lai nodrošinātu efektīvāku savu funkciju veikšanu.

Personas dati tiek nodoti citiem saņēmējiem, piemēram:

 • institūcijām, piemēram, tiesībsargājošajām iestādēm, nodokļu pārvaldes, uzraudzības iestādēm un finanšu izmeklēšanas iestādēm;
 • parādu piedzinējiem saskaņā ar noslēgto līgumu starp Klientu un SIA ''Saimniecības preces”, tiesas, ārpustiesas strīdu risināšanas iestādēm, bankrota vai maksātnespējas procesa administratoriem;
 • citām personām, kuras ir saistītas ar SIA ''Saimniecības preces''
 • pakalpojumu sniegšanu, t.sk. arhivēšanas, pasta un e-pasta pakalpojumu sniedzējiem, Klientam sniegto pakalpojumu sniedzējiem, par kuru pakalpojumiem Klients ir pieteicis e-rēķinus,

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus SIA „Saimniecības Preces” par Jums apstrādā, Jums ir jāiesniedz iesniegums:

 • rakstveidā, iesniedzot SIA „Saimniecības Preces” birojā Rīgā, Piedrujas ielā 18, LV-1073, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem.

SIA „Saimniecības Preces” veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi).

Ja Jums šķiet, ka Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, Jūs varat iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei.

Tiesības atsaukt piekrišanu

Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt, sūtot atsaukumu uz epastu: sp@s-p.lv

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Lietotājam ir tiesības dzēst savu profilu, par to atsūtot pieprasījumu uz epastu: sp@s-p.lv. Šādā gadījumā pieprasījums tiek pieņemts tikai, ja tas nosūtīts no tā paša epasta, uz kuru reģistrēts lietotāja profils.

Izmaiņas Privātuma politikā

SIA „Saimniecības Preces” ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas, kuras tiek publicētas interneta vietnē www.s-p.lv.